Project
  • Partners: Waterschap Drents Overijsselse Delta & Boskalis Nederland
  • Periode: Planuitwerkingsfase t/m 2024. Realisatie start in 2025.

Over het projectNederland voert al eeuwenlang een strijd tegen het water. Zonder onze dijken staan grote delen van Nederland onder water. Rijkswaterstaat en de Waterschappen werken samen in het hoogwaterbeschermingsprogramma om in 2050 onze dijken te laten voldoen aan het wettelijk vastgelegde veiligheidsniveau. Het project IJsselwerken Zwolle-Olst is een dijkversterking over 30 kilometer en één van de projecten van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

De opdracht

Als we niets doen wordt het langzaam onveiliger in Nederland door de klimaatverandering waardoor de zeespiegel stijgt en de piekafvoeren in de rivieren toenemen. Het project IJsselwerken Zwolle-Olst wordt een van de eerste grote projecten die een projectbesluit gaat nemen onder de nieuwe omgevingswet die 1 januari 2024 in werking treedt. Een belangrijke stap in de planuitwerkingsfase.

Afgelopen jaren is in Nederland veel gesproken over de wijze waarop de overheid omgaat met schade. Denk aan de gaswinning in Groningen, Kanaal Almelo-De Haandrik of de lekkende lekdijk. Als project IJsselwerken Zwolle-Olst zijn we in gesprek met omwonenden en medewerkers van het Waterschap om te kijken hoe we het proces van voorkomen en afhandelen van schade kunnen verbeteren.

Onderdeel van het project is ook een dijkteruglegging bij Paddenpol. Deze dijkteruglegging is een pilot in het kader van het programma Integraal Riviermanagement en draagt bij aan de doelstellingen van het programma Kaderrichtlijn Water.

Onze bijdrage

Vanuit To Interface vervult Harold van Steeg de rol van projectmanager van de planuitwerkingsfase in een tweefasen aanpak. De opdrachtnemer van de realisatiefase is betrokken bij de planuitwerkingsfase. Opdrachtgever en opdrachtnemer werken in een gezamenlijk team waar ook een ingenieursbureau bij is aangesloten. Harold geeft als projectmanager leiding aan dit gezamenlijke team.

““Het project is nog niet afgelopen, maar tot nu toe is het leuk om te ervaren dat een tweefasenaanpak leidt tot een andere manier van samenwerking tussen de medewerkers van het waterschap, aannemers en ingenieursbureau. Dit levert enerzijds spanning op omdat je niet in de vertrouwde verhoudingen samenwerkt. Anderzijds leren we veel van elkaar en kunnen we elkaars kennis beter ontsluiten.” ” Harold van Steeg

Projectmanager

hvs@tointerface.nl
+ 6 51 11 79 02

Contactpersoon
Harold van Steeg

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.