Project
  • Partner: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Periode: 2021-2023

Over het projectIn Nederland beschikken we allemaal graag over voldoende zoetwater. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden draagt eraan bij dat West-Nederland daar ook in de toekomst over kan beschikken. 

De opdracht

Er is in Nederland niet altijd en overal voldoende zoetwater beschikbaar, bijvoorbeeld tijdens periodes van extreme droogte. De Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden biedt hiervoor een oplossing. Met dit systeem kan vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek extra zoetwater naar West-Nederland worden aangevoerd. Dit gebeurt nu ongeveer eens per 8 jaar waarbij het systeem 4 m3 water per seconde kan verwerken. Door de klimaatverandering en sociaaleconomische veranderingen neemt de behoefte aan zoetwater toe en zal de KWA vaker ingezet worden. Om dat extra water aan te kunnen voeren, is capaciteitsuitbreiding van de huidige route nodig. Hiervoor moeten verschillende maatregelen getroffen worden. Voorbeelden hiervan zijn het verbreden en verdiepen van watergangen, het aanpassen van bruggen en (monumentale) sluizen en het aanleggen van opstelplaatsen voor mobiele pompen. Deze maatregelen heeft het waterschap opgedeeld in diverse projecten. Waaronder Vervangen bruggen Enkele Wiericke, Vergroten doorstroming Lopikerwaardroute en Vergroten doorstroming Doorslagsluis. 


Onze bijdrage 

Onze collega Joeri van der Stroom is binnen het IPM-team van het waterschap aangehaakt als vergunningenmanager voor de verschillende deelprojecten en werkt hiervoor nauw samen met de omgevingsmanager van het waterschap. De te verkrijgen vergunningen lopen uiteen per project en het is de taak van Joeri om dit proces voorspoedig te laten verlopen. Zijn werkzaamheden omvatten het hele pallet van vergunningenmanagement: het inventariseren van vergunningen, het opstellen en controleren van vergunningsaanvragen, afstemmingsoverleggen met de diverse bevoegd gezag instanties en het opstellen van benodigde documentatie. Dit omvat de Ruimtelijke onderbouwingen, aanmeldnotities MER, compensatieplan NNN en Projectplan Waterwet. Als vergunningenmanager moet je prioriteiten stellen, scherp zijn op het hetgeen je indient, en snel handelen wanneer er vragen ontstaan over de vergunningaanvraag. Met deze aanpak spant Joeri zich in om te voorkomen dat zijn (deel)project(en) vertraging oplopen.

“Als vergunningenmanager moet je prioriteiten stellen, scherp zijn op het hetgeen je indient, en snel handelen wanneer er vragen ontstaan over de vergunningaanvraag” Joeri van der Stroom

Vergunningencoördinator

jvds@tointerface.nl
+31 6 10 68 91 85

Contactpersoon
Joeri van der Stroom

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.