Eline (Omgevingsmanager): “Bij Waterschap Brabantse Delta onderzoeken we welk effect onze onderhoudswerkzaamheden (maaien en baggeren) hebben op de ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit. Met de antwoorden op vragen als hoelang duurt het herstel en welke onderhoudsmethode zorgt voor de minste ecologische schade, geven we handvatten voor het vergroenen van ons onderhoud.”

Harold (Projectmanager): “Bij de versterking van de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle heeft  waterschap Drents Overijsselse Delta de taak de dijk steviger en veiliger te maken, zodat hij aan de norm voor hoogwaterveiligheid voldoet. Daarnaast spelen de dijktaluds, met hun rijke stroomdalflora, een belangrijke rol in het versterken van de biodiversiteit. Het waterschap neemt daarom biodiversiteit steeds meer mee in de dijkontwerpen.”

Robert (Project & Tendermanager): “Tijdens de tender Mandemaat in Assen, voor onze opdrachtgever Hegeman Bouw & Infra, is ingezet op een out of the box oplossing. In plaats van het Rijkskantoor te renoveren, is er een voorstel gedaan om een efficiënter nieuw gebouw te ontwerpen op een aanzienlijk kleiner stuk kavel. Hierdoor ontstond ruimte om ecologische maatregelen te treffen op het kavel en een mooie, biodiverse aanbieding te doen. Dit is uiteindelijke ook een winnende aanbieding geworden die nu wordt gebouwd!”

Wouter (Adviseur Energietransitie / Warmtetransitie / Duurzaamheid /OM): “Bij het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed houden we bij de VNG rekening met de brede integrale opgave. Denk hierbij niet alleen aan verduurzaming, maar ook aan klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. Daarnaast stimuleren wij natuurvriendelijke isolatie en dragen wij zorg voor het behoud en verbeteren van de biodiversiteit op onze projecten.”

Marijn (Omgevingsmanager & Planstudiemanager): “Voor de rioolwaterzuiveringen (RWZI) in Zeist van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwerpen wij natuurinclusief door nieuwe waardevolle leefgebieden te creëren op het RWZI-terrein. Zo hopen we onder meer dat de IJsvogel, onze belangrijkste doelsoort, hier definitief gaat broeden.”

Foto: Jan-Paul Honders