INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > projecten > markten > mobiliteit

Anders Betalen voor Mobiliteit


PROJECTNAAM
Anders Betalen voor Mobiliteit
OPDRACHTGEVER
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Personenvervoer, Directie Anders Betalen voor Mobiliteit
FUNCTIE
Projectleider en adviseur
PERIODE
2006 – 2010 (Planstudie)
Het project Anders betalen voor Mobiliteit (ABvM) omvat een drietal onderdelen, te weten:
1.Een prijs voor versnelde aanpak van knelpunten (versnellingsprijs).
2.Tol ter cofinanciering van infrastructuur en ter stimulering van PPS.
3.Op termijn een kilometerprijs, waarbij de invoering geschiedt onder het gelijktijdig naar rato afschaffen van de Belasting Personen Motorvoertuigen (BPM) en het Motorrijtuigenbelasting (MRB), waarbij het wegverkeer in totaliteit per autokilometer niet zwaarder zal worden belast dan nu het geval is.

Onze rol
To Interface heeft bij alle onderdelen als projectleider of adviseur opgetreden. We hebben daarbij de volgende werkzaamheden verricht:
Het opstellen van tolcases voor de A4 Delft-Schiedam, de A13/A16 en de zogenoemde Bundelvariant (A4DS, A13/A16, Trekvliettracé en de N470-Zuid). Door middel van deze tolcases wordt beoordeeld of deze projecten met tol (versneld) kunnen worden gerealiseerd.
Het ontwikkelen van beleid t.a.v. de vraag hoe beprijzing meegenomen kan worden in de planstudies voor de A27 en de A13/A16. Daarnaast hebben we namens DGP ABvM deelgenomen in projectorganisaties van regionale diensten van Rijkswaterstaat voor het onderdeel beprijzing.
Het voorbereiden van de implementatie van ‘de eerste stap’ van de kilometerprijs (hoofdwegennet), waarbij de werkzaamheden zich hebben toegespitst op de implementatiestrategie (inclusief organisatiemodel, vervlechting wetgeving en aanbestedingen en planning) en het omgevingsmanagement (aanpak regionale uitrol eerste stap kilometerprijs). ‘De eerste stap’ is met het Kabinetsbesluit in november 2007 komen te vervallen.
Het ontwikkelen van een (subsidie)regeling voor mobiliteitsprojecten, en het ambtelijk vertegenwoordigen van het Ministerie van V&W bij de implementatie van mobiliteitsprojecten door een aantal provincies en stadsregio’s alsook richting de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM). Ook hebben we bijgedragen aan Monitoring & Evaluatie van de mobiliteitsprojecten.

CONTACTPERSOON
Joost de Vries
jdv@tointerface.nl
+31 6 47 68 08 28

PROJECTEN
MOBILITEIT
Duurzame Mobiliteit
IenM – Beter Benutten
Spitsmijden A12 Lunetten – Veenendaal en Galecopperbrug
naar top